해결 tiếng Hàn là gì

‘해결하다’ có ý nghĩa là giải quyết, thường được sử dụng khi xử lý vấn đề hoặc khắc phục một khó khăn nào đó. Có một số từ liên quan đến động từ ‘해결하다’: ‘해결되다’ (được giải quyết), ‘해결책’ (giải pháp), ‘해결이 어렵다’ (khó giải quyết)…

해결하다 có nghĩa là giải quyết. Chỉ sự giải quyết vấn đề, giải quyết một khó khăn nào đó.

Một số từ liên quan đến động từ 해결하다:

해결되다: Được giải quyết

해결책: Đối sách giải quyết

해결이 어렵다: Khó giải quyết

Ví dụ:

불화를 해결하다.

Giải quyết bất hòa.

의식주 문제를 해결하다.

Giải quyết vấn đề ăn ở.

그 문제가 해결할 수 없다.

Vấn đề đó khȏng thể giải quyết được.

개인적인 모든 원한이 다 해결됬다.

Chúng ta hãy giải quyết hết mọi ân oán cá nhân đi.

머리를 짜내어 생각했지만 여전히 해결방법을 찾지 못했다.

Tôi đã nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết gì.

정부가 해결해야 할 커다란.

Đây là vấn đề lớn chính phủ cần phải giải quyết.

Bài viết 해결 tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *