Tuyệt vọng tiếng Anh là gì

Từ ‘tuyệt vọng’ trong tiếng Anh là ‘hopeless’, phiên âm là ˈhōpləs. Tuyệt vọng mô tả trạng thái mất hết niềm tin, không còn hy vọng vào một điều gì đó khi gặp khó khăn mà không có ai để dựa dẫm.

Tuyệt vọng tiếng Anh là hopeless, phiên âm là /ˈhōpləs/.

Tuyệt vọng là thuật ngữ chỉ trạng thái không còn niềm tin, mất hết mọi hy vọng về một sự việc nào đó, khi bản thân gặp khó khăn nhưng không có ai để nương tựa.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tuyệt vọng:

Feeling hopeless and full despair is just a slower way of being dead.

Cảm giác tuyệt vọng và thất vọng hoàn toàn chỉ là một cách chết chậm hơn.

Be someone’ light when they are hopeless.

Hãy là ánh sáng của ai đó khi họ tuyệt vọng.

There are no hopeless situation, there are only men who have grown hopeless about them.

Không có tình huống vô vọng, chỉ có những người đàn ông tuyệt vọng về họ.

Hopelessness has surprise me with patience.

Sự tuyệt vọng đã làm tôi ngạc nhiên với sự kiên nhẫn.

Without humor, life is boring. Without love, life is hopeless. Without friends like you, life is impossible.

Không có sự hài hước, cuộc sống sẽ chán nản. Không có tình yêu, cuộc sống tuyệt vọng. Không có những người bạn, cuộc sống là không thể.

A hopeless person cannot give hopes to others.

Một người tuyệt vọng không thể cho hy vọng đến người khác.

I am such a hopeless person. But deep inside my heart still waiting for a beautiful miracle.

Tôi là một người tuyệt vọng. Nhưng sâu trong trái tim tôi vẫn đợi chờ một phép màu đẹp.

A hopeless person sees difficulties in every chance, but a hopeful person sees chances in every difficulty.

Một người tuyệt vọng nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, nhưng một người hy vọng nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

I feel hopeless, depressed, angry but almost of all, I’m scared.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, tức giận nhưng hầu hết với tất cả, tôi sợ.

Bài viết tuyệt vọng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *