Go through a phase là gì

Cụm từ ‘go through a phase’ là một cụm từ động từ, ám chỉ việc trải qua hoặc ở trong một giai đoạn tạm thời của sự thay đổi, phát triển, hoặc biến động, đặc biệt là những giai đoạn mà trẻ em hoặc người nào đó phải trải qua.

Go through a phase có nghĩa là đi qua giai đoạn, trải qua những thay đổi tạm thời, phát triển hoặc biến động bất thường.

Bất kỳ giai đoạn nào trong một chuỗi các sự kiện hoặc trong một quá trình phát triển.

Một giai đoạn hành vi kỳ lạ hoặc khó khăn sẽ dừng lại sau một thời gian, đặc biệt là giai đoạn mà trẻ nhỏ hoặc một người phải trải qua.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến Go through a phase:

Stable /ˈsteɪ.bəl/: Ổn định.

Difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/: Khó khăn.

Phase /feɪz/: Giai đoạn.

Mentality /menˈtæl.ə.ti/: Trạng thái tâm lý.

Teenage /ˈtiːn.eɪdʒ/: Độ tuổi từ 13 đến 19.

Achieve /əˈtʃiːv/: Hoàn thành, đạt được.

Experience /ɪkˈspɪr.i.əns/: Kinh nghiệm.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Go through a phase:

We’re entering a new phase in international relations.

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ quốc tế.

Do not hastily conclude that your child is simply going through a phase.

Đừng vội cho rằng đó là những biểu hiện bình thường của tuổi mới lớn.

Don’t worry about it. He’s just going through a phase. He’ll grow out of it.

Đừng lo lắng về nó. Anh ấy vừa trải qua một giai đoạn. Anh ấy sẽ phát triển từ nó.

When I was in my early teens I went through a phase of only ever wearing black.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi đã trải qua giai đoạn chỉ mặc đồ đen.

The project is only in its initial phase as yet, but it’s looking quite promising.

Dự án mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng nó có vẻ khá hứa hẹn.

I went through a phase of being obsessed with superhero movies this summer.

Tôi đã trải qua giai đoạn bị ám ảnh bởi những bộ phim siêu anh hùng trong mùa hè này.

Tom has been really aggressive and demanding lately, but I think he’s just going through a phase.

Tom gần đây thực sự rất hiếu chiến và đòi hỏi cao, nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ đang trải qua một giai đoạn.

Bài viết Go through a phase là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *