Sĩ quan quân đội tiếng Anh là gì

Sĩ quan quân đội trong tiếng Anh được gọi là army officer, phiên âm ˈaːmi ˈɒfɪsər, là những nhân viên cao cấp hoạt động và làm việc trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Công việc của họ hướng tới phục vụ cho nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực quân sự.

Sĩ quan quân đội tiếng Anh là army officer, phiên âm /ˈaːmi ˈɒfɪsər/, là cán bộ hoạt động công tác và làm việc trong Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Họ phục vụ cho nhà nước Việt Nam về mảng quân sự, sĩ quan tùy theo tính chất nhiệm vụ, tùy vào từng quốc gia thường được phân ra làm hai ngạch là sĩ quan tại ngũ và dự bị.

Tiêu chuẩn của sĩ quan quân đội bằng tiếng Anh.

Having strong and firm political bravery, absolute loyalty to the country and people, a high sense of revolutionary vigilance, readiness to fight, sacrifice and successfully fulfill all assigned tasks.

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Having revolutionary virtues it is necessary to save integrity, exemplify the observance of Party guidelines and policies and policies.

Có phẩm chất đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách.

Having political qualifications, military science, and the ability to creatively apply Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought, the Party’s lines, views and policies.

Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng.

Having a clear curriculum vitae, age and health suitable for the position and rank of army officer.

Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cần lưu ý những điều như việc thăng hoặc giáng cấp bậc sĩ quan, mỗi lần chỉ được một bậc, trong trường hợp đặc biệt mới được thăng hoặc giáng nhiều bậc.

Phải thực hiện chế độ định kỳ nhận xét sĩ quan thuộc quyền, theo nội dung và thể thức do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Bài viết sĩ quan quân đội tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *